an online Instagram web viewer

#nashiro medias

Photos

⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈Which sketch is better?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈Which sketch is better?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈Do you like Boku no Pico?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈Do you like Boku no Pico?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈God or Ghoul?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈God or Ghoul?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈Do you wanna play a game?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈Do you wanna play a game?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈Is Touka your bae?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈Is Touka your bae?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈A or B?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈A or B?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
LOVE TOKYO GHOUL? Would You wear these👀?
Check out AnimeMansion.com for awesome Tokyo Ghoul Merch!
-🌍Worldwide FREE Delivery
-👌Affordable Prices
-✔️Money Back Guarantee
-👉Only at www.ANIMEMANSION.com (Link in my profile)
Follow @anime_mansion for more Tokyo Ghoul deals!

#anime #manga #tokyoghoul #kaneki #touka #juuzousuzuya #nishiki #tokyokushu #yomo #hide #hideyoshi #kanekiken #arima #uta #ghoul#cosplay #ayato #eto #tsukiyama #rize #kurona #nashiro #anteiku #aogiri #juuzou #suzuyajuuzou #kenkaneki #toukakirishima #ayatokirishima #kanekikun
LOVE TOKYO GHOUL? Would You wear these👀? Check out AnimeMansion.com for awesome Tokyo Ghoul Merch! -🌍Worldwide FREE Delivery -👌Affordable Prices -✔️Money Back Guarantee -👉Only at www.ANIMEMANSION.com (Link in my profile) Follow @anime_mansion for more Tokyo Ghoul deals! #anime  #manga  #tokyoghoul  #kaneki  #touka  #juuzousuzuya  #nishiki  #tokyokushu  #yomo  #hide  #hideyoshi  #kanekiken  #arima  #uta  #ghoul #cosplay  #ayato  #eto  #tsukiyama  #rize  #kurona  #nashiro  #anteiku  #aogiri  #juuzou  #suzuyajuuzou  #kenkaneki  #toukakirishima  #ayatokirishima  #kanekikun 
Kurona Yasuhisa & Nashiro Yasuhisa
♢
♢
#tokyoghoul#anime#kurona#nashiro#animegirls
♢
♢
✯Parcerias✯
•@anime__adventure_ •@candy.onne •@logbookotaku
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈Do you hate Touka?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈Do you hate Touka?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈Nishiki or Uta?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈Nishiki or Uta?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
*
*
昨日は、友達からNASHIROのロールケーキを頂きました。美味しくて幸せ(*´∀`*)♡でした。感謝☆
母から、台湾のお土産もらったり、頂き物の多い一日でした。ありがとう!
*
今週も頑張ろ~\(^o^)/
*
2017.10.16
・シソわかもごはん
・マグロステーキ
・どデカソーセージ
・パプリカ入り厚焼き卵
・ひじきと人参炒め
・白菜のおひたし
*
*
#おはようございます#おはよう#お弁当#おべんとう#弁当#odento#ObentoPark#お昼が楽しみになる弁当#手作り弁当#ランチ#lunch#昼ごはん#お弁当作り楽しもう部#息子弁当#高校生弁当#男子弁当#高校生#手作り弁当#家庭料理#マグロ#マグロステーキ#ソーセージ#ケーキ#ロールケーキ#NASHIRO
* * 昨日は、友達からNASHIROのロールケーキを頂きました。美味しくて幸せ(*´∀`*)♡でした。感謝☆ 母から、台湾のお土産もらったり、頂き物の多い一日でした。ありがとう! * 今週も頑張ろ~\(^o^)/ * 2017.10.16 ・シソわかもごはん ・マグロステーキ ・どデカソーセージ ・パプリカ入り厚焼き卵 ・ひじきと人参炒め ・白菜のおひたし * * #おはようございます #おはよう #お弁当 #おべんとう #弁当 #odento #ObentoPark #お昼が楽しみになる弁当 #手作り弁当 #ランチ #lunch #昼ごはん #お弁当作り楽しもう部 #息子弁当 #高校生弁当 #男子弁当 #高校生 #手作り弁当 #家庭料理 #マグロ #マグロステーキ #ソーセージ #ケーキ #ロールケーキ #NASHIRO 
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈Yukine or Hide?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈Yukine or Hide?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈/◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈/◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈A or B?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈A or B?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈Did you follow my other account @blackcloverplague yet?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈Did you follow my other account @blackcloverplague yet?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈Noragami or Tokyo Ghoul?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈Noragami or Tokyo Ghoul?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈Anime or Manga (Tokyo Ghoul)?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈Anime or Manga (Tokyo Ghoul)?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈Yato or Yukine?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈Yato or Yukine?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
LOVE TOKYO GHOUL? Would You wear these👀?
Check out AnimeMansion.com
 for awesome Toyko Ghoul merch!
-🌍Worldwide FREE Delivery
-👌Affordable Prices
-✔️Money Back Guarantee
-👉Only at www.ANIMEMANSION.com (Link in profile)
Follow @anime_mansion for more Tokyo Ghoul deals!
LOVE TOKYO GHOUL? Would You wear these👀? Check out AnimeMansion.com for awesome Toyko Ghoul merch! -🌍Worldwide FREE Delivery -👌Affordable Prices -✔️Money Back Guarantee -👉Only at www.ANIMEMANSION.com (Link in profile) Follow @anime_mansion for more Tokyo Ghoul deals!
LOVE TOKYO GHOUL? Would You wear these👀?
-Awesome Tokyo Ghoul Merch from AnimeMansion.com
-🌍Worldwide FREE Delivery
-👌Affordable Prices
-✔️Money Back Guarantee
-👉Only at www.ANIMEMANSION.com (Link in my profile)
Follow @anime_mansion for more Tokyo Ghoul deals!

#anime #manga #tokyoghoul #kaneki #touka #juuzousuzuya #nishiki #tokyokushu #yomo #hide #hideyoshi #kanekiken #arima #uta #ghoul#cosplay #ayato #eto #tsukiyama #rize #kurona #nashiro #anteiku #aogiri #juuzou #suzuyajuuzou #kenkaneki #toukakirishima #ayatokirishima #kanekikun
LOVE TOKYO GHOUL? Would You wear these👀? -Awesome Tokyo Ghoul Merch from AnimeMansion.com -🌍Worldwide FREE Delivery -👌Affordable Prices -✔️Money Back Guarantee -👉Only at www.ANIMEMANSION.com (Link in my profile) Follow @anime_mansion for more Tokyo Ghoul deals! #anime  #manga  #tokyoghoul  #kaneki  #touka  #juuzousuzuya  #nishiki  #tokyokushu  #yomo  #hide  #hideyoshi  #kanekiken  #arima  #uta  #ghoul #cosplay  #ayato  #eto  #tsukiyama  #rize  #kurona  #nashiro  #anteiku  #aogiri  #juuzou  #suzuyajuuzou  #kenkaneki  #toukakirishima  #ayatokirishima  #kanekikun 
WHO WANTS THESE👀?TAG a friend!
Awesome Tokyo Ghoul Merchandise from AnimeMansion.com
-🌍Worldwide FREE Delivery
-👌Affordable Prices
-✔️Money Back Guarantee
-👉Only at www.ANIMEMANSION.com (Link in my profile)
Follow @anime_mansion for more Tokyo Ghoul deals!

#anime #manga #tokyoghoul #kaneki #touka #juuzousuzuya #nishiki #tokyokushu #yomo #hide #hideyoshi #kanekiken #arima #uta #ghoul#cosplay #ayato #eto #tsukiyama #rize #kurona #nashiro #anteiku #aogiri #juuzou #suzuyajuuzou #kenkaneki #toukakirishima #ayatokirishima #kanekikun
WHO WANTS THESE👀?TAG a friend! Awesome Tokyo Ghoul Merchandise from AnimeMansion.com -🌍Worldwide FREE Delivery -👌Affordable Prices -✔️Money Back Guarantee -👉Only at www.ANIMEMANSION.com (Link in my profile) Follow @anime_mansion for more Tokyo Ghoul deals! #anime  #manga  #tokyoghoul  #kaneki  #touka  #juuzousuzuya  #nishiki  #tokyokushu  #yomo  #hide  #hideyoshi  #kanekiken  #arima  #uta  #ghoul #cosplay  #ayato  #eto  #tsukiyama  #rize  #kurona  #nashiro  #anteiku  #aogiri  #juuzou  #suzuyajuuzou  #kenkaneki  #toukakirishima  #ayatokirishima  #kanekikun 
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈Team A or B?◈
AOTD; Team B
— ————————————————————
I'll delete this soon
—————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague —————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈Team A or B?◈ AOTD; Team B — ———————————————————— I'll delete this soon ————————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
∼тσкуσ gнσυℓ 🌹
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊱cℓιcк тσ яєα∂ мσяє⊰
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⓢⓘⓢ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∗⋱☾❇★⋰∗
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀安久 黒奈
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 東京喰種⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ⓒ ᴾᴵᴺᵀᴱᴿᴱˁᵀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀нανє gσσ∂ ∂αу~!♡
ᶠᵒˡˡᵒʷ ᵐʸ ᶠᵃᵐ;
@teamirimi 
@teamitori 
@teamkaneki 
@teamtouka 
@teamhinami 
@teamayatoo 
@teameto
@teamuta
@teamsuzuya ⠀⠀
@teamrize
@teamnashiro⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✦тαɢѕ:
┌
⠀⠀#tokyoghoul #tg #ghoul #toukaneki #oneeyedghoul #tokukakrishima #ayatokrishima #kaneki #kanekiken #eto #hinamifueguchi #hinami #etoyoshimura #tokyo #ccg #juuzousuzuya #arima #anime #kurona #kuronayasuhisa #tgre #tgkurona #tokyoghoulre #tokyoghoulnashiro #nashiro #tokyoghoultwins #nashiroyasuhisa⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┘
∼тσкуσ gнσυℓ 🌹 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊱cℓιcк тσ яєα∂ мσяє⊰ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⓢⓘⓢ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∗⋱☾❇★⋰∗ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀安久 黒奈 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 東京喰種⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ⓒ ᴾᴵᴺᵀᴱᴿᴱˁᵀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀нανє gσσ∂ ∂αу~!♡ ᶠᵒˡˡᵒʷ ᵐʸ ᶠᵃᵐ; @teamirimi @teamitori @teamkaneki @teamtouka @teamhinami @teamayatoo @teameto @teamuta @teamsuzuya ⠀⠀ @teamrize @teamnashiro⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✦тαɢѕ: ┌ ⠀⠀#tokyoghoul  #tg  #ghoul  #toukaneki  #oneeyedghoul  #tokukakrishima  #ayatokrishima  #kaneki  #kanekiken  #eto  #hinamifueguchi  #hinami  #etoyoshimura  #tokyo  #ccg  #juuzousuzuya  #arima  #anime  #kurona  #kuronayasuhisa  #tgre  #tgkurona  #tokyoghoulre  #tokyoghoulnashiro  #nashiro  #tokyoghoultwins  #nashiroyasuhisa ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┘
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈Hiyori or Touka?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague —————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈Hiyori or Touka?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Follow @blackcloverplague for Black Clover posts 👏
—————————————————————
◈Sharingan or Ghoul Eye?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Follow @blackcloverplague for Black Clover posts 👏 ————————————————————— ◈Sharingan or Ghoul Eye?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈Fall or Spring?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: to artist, @ikigaianime —————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈Fall or Spring?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: to artist, @ikigaianime ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈Anime or Manga?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈Anime or Manga?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Like 💓 & follow 💖👈
-[#kaneki] [#rize] [#touka] [#suzuyajuuzou] [#shinohara] [#tokyoghoulseason3] [#anime] [#reijuuzou] [#naruto] [#dbz] [#japan] [#mirainikki] [#manga] [#tokyoghoul] [#hide] [#hinami] [#anteiku] [#eto] [#arima] [#Uta] [#hideyoshinagachica] [#ghoul] [#yoshimura] [#kurona] [#nashiro] [#ayato] [#kanekiKen] [#otaku] [#japan] [#toukaKarishima] [#kaneki] [#tokyoghoulcosplay]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈School or Work?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈School or Work?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈Hide or Kaneki?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @animes.95 & @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
@multianimedaily 👹
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈Hide or Kaneki?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @animes.95 & @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 @multianimedaily 👹 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈Do you love Tokyo Ghoul?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@inow.yamanaka 🌷
@animee777 👻
@ikigaianime 🐄
@multianimedaily 👹
—————————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈Do you love Tokyo Ghoul?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @inow.yamanaka 🌷 @animee777 👻 @ikigaianime 🐄 @multianimedaily 👹 ————————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖🌷❖┉┉╌╌╌⁑
LOVE TOKYO GHOUL👀?
❤Awesome Tokyo Ghoul Merchandise from AnimeMansion.com
-🌍Worldwide FREE Delivery
-👌Affordable Prices
-✔️Money Back Guarantee
-👉Only at www.ANIMEMANSION.com (Link in my profile)
Follow @anime_mansion for more Tokyo Ghoul deals!

#anime #manga #tokyoghoul #kaneki #touka #juuzousuzuya #nishiki #tokyokushu #yomo #hide #hideyoshi #kanekiken #arima #uta #ghoul#cosplay #ayato #eto #tsukiyama #rize #kurona #nashiro #anteiku #aogiri #juuzou #suzuyajuuzou #kenkaneki #toukakirishima #ayatokirishima #kanekikun
LOVE TOKYO GHOUL👀? ❤Awesome Tokyo Ghoul Merchandise from AnimeMansion.com -🌍Worldwide FREE Delivery -👌Affordable Prices -✔️Money Back Guarantee -👉Only at www.ANIMEMANSION.com (Link in my profile) Follow @anime_mansion for more Tokyo Ghoul deals! #anime  #manga  #tokyoghoul  #kaneki  #touka  #juuzousuzuya  #nishiki  #tokyokushu  #yomo  #hide  #hideyoshi  #kanekiken  #arima  #uta  #ghoul #cosplay  #ayato  #eto  #tsukiyama  #rize  #kurona  #nashiro  #anteiku  #aogiri  #juuzou  #suzuyajuuzou  #kenkaneki  #toukakirishima  #ayatokirishima  #kanekikun 
⁑╌╌╌┉┉❖❖┉┉╌╌╌⁑
Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄
—————————————————————
◈Touka or Sakura?◈— ————————————————————
ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague
—————————————————————
ƒσℓℓσω:
@ikigaianime 🐄
@inow.yamanaka 
@animee777 ——-——————————————————
ᴛᴀɢs
[#anime] [#manga] [#tokyoghoul] [#kaneki] [#touka] [#juuzousuzuya] [#nishiki] [#tokyokushu] [#yomo] [#hide] [#hideyoshi] [#kanekiken] [#arima] [#uta] [#ghoul] [#cosplay] [#ayato] [#eto] [#tsukiyama] [#rize] [#kurona] [#nashiro]
[#anteiku] [#aogiri] [#juzou] [#suzuyajuuzou] [#kenkaneki] [#toukakirishima] [#ayatokirishima] [#kanekikun]
⁑╌╌╌┉┉❖❖┉┉╌╌╌⁑
⁑╌╌╌┉┉❖❖┉┉╌╌╌⁑ Do you like posts like these? 👹 / Follow @toukaplague for more 🐄 ————————————————————— ◈Touka or Sakura?◈— ———————————————————— ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @toukaplague ————————————————————— ƒσℓℓσω: @ikigaianime 🐄 @inow.yamanaka @animee777 ——-—————————————————— ᴛᴀɢs [#anime ] [#manga ] [#tokyoghoul ] [#kaneki ] [#touka ] [#juuzousuzuya ] [#nishiki ] [#tokyokushu ] [#yomo ] [#hide ] [#hideyoshi ] [#kanekiken ] [#arima ] [#uta ] [#ghoul ] [#cosplay ] [#ayato ] [#eto ] [#tsukiyama ] [#rize ] [#kurona ] [#nashiro ] [#anteiku ] [#aogiri ] [#juzou ] [#suzuyajuuzou ] [#kenkaneki ] [#toukakirishima ] [#ayatokirishima ] [#kanekikun ] ⁑╌╌╌┉┉❖❖┉┉╌╌╌⁑