an online Instagram web viewer

#tiday medias

Photos

Don't worry be happy 💃😂👣
#tiday
Don't worry be happy 💃😂👣 #tiday 
HBD TO ME 19💋! #sarocha #tiday
Моя пумпушка и бомбочка🔞. В разных пропорциях изменяемся: кошка толстеет, как на дрожжах, а я худею🙄. Так себе расклад если честно😓. #vsco#russia#kovrov#tiday#gk33
Моя пумпушка и бомбочка🔞. В разных пропорциях изменяемся: кошка толстеет, как на дрожжах, а я худею🙄. Так себе расклад если честно😓. #vsco #russia #kovrov #tiday #gk33 
Jay Z 🌃 #jayz #tidalxbrooklyn #tiday #nyc
Ты не зарабатываешь много денег? И это для тебя не Важно? 
Откуда я это знаю! Ты занят чем то другим? 
Ну что же, продолжай дальше думать о деньгах. 
Это тоже не плохой результат. 
Либо обрати внимание на возможность посетить мероприятие #TIDay и узнать как не имея специальных знаний изменить свою жизнь!!! Кто хочет попасть на Форум 16.12 со скидкой 20% при регистрации указывайте промокод (gold_team)

Регистрация и подробности на сайте: http://timeinvest.top
Ты не зарабатываешь много денег? И это для тебя не Важно? Откуда я это знаю! Ты занят чем то другим? Ну что же, продолжай дальше думать о деньгах. Это тоже не плохой результат. Либо обрати внимание на возможность посетить мероприятие #TIDay  и узнать как не имея специальных знаний изменить свою жизнь!!! Кто хочет попасть на Форум 16.12 со скидкой 20% при регистрации указывайте промокод (gold_team) Регистрация и подробности на сайте: http://timeinvest.top
Skateboarding #skateboard #tiday 📹 @_alexcortez_818 @okaysupplyco
М0енастр0ение#сегогодня#💃✌️пятница#mymood#tiday#friday
Quartier è' uomo e donna!!! #tiday#quartier#iutfit#minimalmood#
S/o to my ninja @djexeqtive 😘🙌🏽 #Tiday 👸🏽
S/o to my ninja @djexeqtive 😘🙌🏽 #Tiday  👸🏽
.
Kikiki.k 구경하다가 저거 하나 사왔다. 
일주일에 한번씩 사소한일이라도 꼭 기록해야지 
#새해 #계획 #노트 #펜 #멜버른 #호주 #크리스마스 #일상 #newyear #book #pen #melbourne #journal #australia #shopping #tiday
일시 : 2017.12.13.(수) 20:00
극명 : #뮤지컬메리골드 
출연진 : 동준 역 - 장재호, 민아 역 - 김이슬, 정수 역 - 이종구, 보영 역 - 한나, 건영 역 - 김동식, 화니 역 - 안영은, 멀티 역 - 김승은
내 생에 아홉 번째 뮤지컬!!! 메리골드 재관람!!! 저번 주의 충격을 잊지 못해 다시 상명아트홀을 찾았다... 메리골드는 꽃 이름이다 꽃말은 약간의 차이는 있지만 가엾은 애정, 이별의 슬픔, 반드시 오고야 말 행복 등이 있는데 뮤지컬 메리골드는 이 여러 가지 꽃말의 뜻을 다 담고 있다. 앞서 리뷰했듯 5명의 배우님들이 연기하는 극 중 캐릭터는 이 세상에서 상처받고 버림받아 자살을 결심하는 사람들... 그러나 혼자 죽기도 고통스럽게 죽는 것도 무서워 편안하게 죽여준다는 동준(장재호 배우님)의 제안을 수락하는 약하디 약한 사람들이다. 상처가 없는 사람은 이 세상에 단 한 명도 없다. 그리고 상처의 무게는 저마다 다 달라서 나는 대수롭지 않게 넘길 일도 누군가에게는 자살을 결심할 만큼 크게 다가오는 경우도 있다. 스토리의 중심은 각 5명의 사람들이 왜 자살을 결심 했는지와 그 뒤의 이야기이지만 관점을 조금만 바꿔서 생각해 보면 누가 이 사람들을 자살까지 하고 싶게 만들었을까라는 생각도 할 수 있다. 극 중 이런 대사가 있다 자살하면 지옥에 간다는 말을 하는 화니(안영은 배우님)의 말을 자르며 보영(한나 배우님)이하는 대사이다 "우리는 자살하는 거 아냐! 우리를 이렇게 만든 세상에 의해 죽임 당하는 거야! 그러니까 자살 아냐!!" 이 대사가 어찌나 그렇게 마음에 박히던지... 나는 장난인데 누군가는 죽음을 결심할 만큼 상처가 될 수 있고 그 사람을 위한다며 하는 말과 행동이 그 사람의 목을 조르는 경우도 있다. 나는 이 뮤지컬을 처음 봤을 때는 세상에 상처받고 삶에 지친 사람들이 보면 딱 좋을 거라는 생각을 했지만 두 번째 관람하니 생각이 바뀌었다 이 뮤지컬은 누군가를 괴롭혔거나 괴롭히는 가해자도 봐야 한다고 생각한다. 나는 별 의도없이 했던 행동이 다른 사람의 인생에 어떤 영향을 미치는지... 그리고 그 사람들이 어떤 선택을 하는지... 참 여러 가지 생각과 감정을 느끼게 하는 뮤지컬이다. 내가 이토록 이 뮤지컬에 빠져들 수 있게 된 결정적인 계기는 스토리나 연출 모두 훌륭하지만 단연 배우님들의 연기 같지 않은 연기 덕분이다. 연기를 연기같이 하지 않으시니 모든 장면이 실제 상황처럼 느껴졌고 그렇기에 실제로 감정이입이 되었고 말로 표현하기 어려운 감정들을 느꼈다. 연기를 잘한다는 말은 그냥 정말로 주어진 역을 잘 하는 것인데 메리골드를 연기하시는 배우님들은 그게 아니고 머리로는 연기인 줄 알지만 연기가 연기같이 느껴지지 않게끔 연기를 해서 보는 사람으로 하여금 마음이 막 먹먹해져 머리로 했던 생각을 순간 잊게 만든다.... 정말 괴롭히는 사람 같았고 정말 괴롭힘을 당하는 사람 같았으며 정말 곧 죽는 사람 같았고 동시에 정말로 살고 싶어 하는 사람들 같았다... 무대를 즐긴다는 느낌보다는 모든 것을 전부 다 쏟아낸다는 느낌을 많이 받았다. 그날 관람객이 단 한 명만 있어도 그 사람이 오늘 꼭 봐야 하는 공연일 수 있기에 공연하기를 주저하지 않는다는 메리골드.,.. 관람객을 이렇게 진심으로 대하는 극단과 배우님들이 어디 있을까.... 이런 마음이니 이런 연기가 나오고 이런 연기를 하니 그걸 보는 사람들이 엄청난 영향력을 받나 보다... 재미 감동 작품성 모두 다 훌륭하게 전달해 주지만 무엇보다도 진심과 마음을 최우선으로 전달하는 뮤지컬 메리골드 그 누구에게나 자신 있게 추천할 수 있다. 물론 이건 나의 의견이고 저마다 모두 느낀 점이 다를 수 있지만 시설이나 다른 것에서 보완해야 할 점이 있다는 후기는 봤어도 뮤지컬 자체나 배우님들의 관한 글 중에서는 나쁜 글을 단 한 개도 찾아 보지 못했다.(인터파크, 옥션, 위메프 등) 이 정도면 이 리뷰도 좀 신뢰가 가지 않을까 생각해 본다 올해 12월을 끝으로 언제 다시 볼지 모르는 메리골드... 어떤 의도든 좋다 무언가 영향력을 받고 싶다면 꼭 보기를 바란다. 혹시 아는가 내가 이 뮤지컬로 인해 나를 다시 돌아 본 것처럼 당신에게도 엄청난 인생을 전환점이 될지 ^^ 거듭 얘기하지만 강력하게 추천한다! #메리골드 #극단비유 #공연스타그램 #공연 #뮤지컬 #daily #일상스타그램 #tiday #겨울 #소통 #데일리그램
일시 : 2017.12.13.(수) 20:00 극명 : #뮤지컬메리골드  출연진 : 동준 역 - 장재호, 민아 역 - 김이슬, 정수 역 - 이종구, 보영 역 - 한나, 건영 역 - 김동식, 화니 역 - 안영은, 멀티 역 - 김승은 내 생에 아홉 번째 뮤지컬!!! 메리골드 재관람!!! 저번 주의 충격을 잊지 못해 다시 상명아트홀을 찾았다... 메리골드는 꽃 이름이다 꽃말은 약간의 차이는 있지만 가엾은 애정, 이별의 슬픔, 반드시 오고야 말 행복 등이 있는데 뮤지컬 메리골드는 이 여러 가지 꽃말의 뜻을 다 담고 있다. 앞서 리뷰했듯 5명의 배우님들이 연기하는 극 중 캐릭터는 이 세상에서 상처받고 버림받아 자살을 결심하는 사람들... 그러나 혼자 죽기도 고통스럽게 죽는 것도 무서워 편안하게 죽여준다는 동준(장재호 배우님)의 제안을 수락하는 약하디 약한 사람들이다. 상처가 없는 사람은 이 세상에 단 한 명도 없다. 그리고 상처의 무게는 저마다 다 달라서 나는 대수롭지 않게 넘길 일도 누군가에게는 자살을 결심할 만큼 크게 다가오는 경우도 있다. 스토리의 중심은 각 5명의 사람들이 왜 자살을 결심 했는지와 그 뒤의 이야기이지만 관점을 조금만 바꿔서 생각해 보면 누가 이 사람들을 자살까지 하고 싶게 만들었을까라는 생각도 할 수 있다. 극 중 이런 대사가 있다 자살하면 지옥에 간다는 말을 하는 화니(안영은 배우님)의 말을 자르며 보영(한나 배우님)이하는 대사이다 "우리는 자살하는 거 아냐! 우리를 이렇게 만든 세상에 의해 죽임 당하는 거야! 그러니까 자살 아냐!!" 이 대사가 어찌나 그렇게 마음에 박히던지... 나는 장난인데 누군가는 죽음을 결심할 만큼 상처가 될 수 있고 그 사람을 위한다며 하는 말과 행동이 그 사람의 목을 조르는 경우도 있다. 나는 이 뮤지컬을 처음 봤을 때는 세상에 상처받고 삶에 지친 사람들이 보면 딱 좋을 거라는 생각을 했지만 두 번째 관람하니 생각이 바뀌었다 이 뮤지컬은 누군가를 괴롭혔거나 괴롭히는 가해자도 봐야 한다고 생각한다. 나는 별 의도없이 했던 행동이 다른 사람의 인생에 어떤 영향을 미치는지... 그리고 그 사람들이 어떤 선택을 하는지... 참 여러 가지 생각과 감정을 느끼게 하는 뮤지컬이다. 내가 이토록 이 뮤지컬에 빠져들 수 있게 된 결정적인 계기는 스토리나 연출 모두 훌륭하지만 단연 배우님들의 연기 같지 않은 연기 덕분이다. 연기를 연기같이 하지 않으시니 모든 장면이 실제 상황처럼 느껴졌고 그렇기에 실제로 감정이입이 되었고 말로 표현하기 어려운 감정들을 느꼈다. 연기를 잘한다는 말은 그냥 정말로 주어진 역을 잘 하는 것인데 메리골드를 연기하시는 배우님들은 그게 아니고 머리로는 연기인 줄 알지만 연기가 연기같이 느껴지지 않게끔 연기를 해서 보는 사람으로 하여금 마음이 막 먹먹해져 머리로 했던 생각을 순간 잊게 만든다.... 정말 괴롭히는 사람 같았고 정말 괴롭힘을 당하는 사람 같았으며 정말 곧 죽는 사람 같았고 동시에 정말로 살고 싶어 하는 사람들 같았다... 무대를 즐긴다는 느낌보다는 모든 것을 전부 다 쏟아낸다는 느낌을 많이 받았다. 그날 관람객이 단 한 명만 있어도 그 사람이 오늘 꼭 봐야 하는 공연일 수 있기에 공연하기를 주저하지 않는다는 메리골드.,.. 관람객을 이렇게 진심으로 대하는 극단과 배우님들이 어디 있을까.... 이런 마음이니 이런 연기가 나오고 이런 연기를 하니 그걸 보는 사람들이 엄청난 영향력을 받나 보다... 재미 감동 작품성 모두 다 훌륭하게 전달해 주지만 무엇보다도 진심과 마음을 최우선으로 전달하는 뮤지컬 메리골드 그 누구에게나 자신 있게 추천할 수 있다. 물론 이건 나의 의견이고 저마다 모두 느낀 점이 다를 수 있지만 시설이나 다른 것에서 보완해야 할 점이 있다는 후기는 봤어도 뮤지컬 자체나 배우님들의 관한 글 중에서는 나쁜 글을 단 한 개도 찾아 보지 못했다.(인터파크, 옥션, 위메프 등) 이 정도면 이 리뷰도 좀 신뢰가 가지 않을까 생각해 본다 올해 12월을 끝으로 언제 다시 볼지 모르는 메리골드... 어떤 의도든 좋다 무언가 영향력을 받고 싶다면 꼭 보기를 바란다. 혹시 아는가 내가 이 뮤지컬로 인해 나를 다시 돌아 본 것처럼 당신에게도 엄청난 인생을 전환점이 될지 ^^ 거듭 얘기하지만 강력하게 추천한다! #메리골드  #극단비유  #공연스타그램  #공연  #뮤지컬  #daily  #일상스타그램  #tiday  #겨울  #소통  #데일리그램 
Друзья всем привет!!! Мы покажем вам, как сегодня мир криптовалюты, изменил, и меняет жизни людей
Кто еще не разобрался, самое время это сделать на нашем бизнес форуме «Time Invest Day» (TIDay)

На сегодняшний день, криптовалюта и технологии Blockchain уже есть, и активно принимают участие в нашей жизни, чтобы понять ка это работает, мы покажем рабочие инструменты и наглядные примеры, только факты никакой воды.

При регистрации, промо код (Gold_Team) дает скидку 20%

Принять участие:
Подробнее: http://timeinvest.top/
Купить билеты: http://bit.ly/time-invest
По всем вопросам звоните: + 38-093-568-84-80

МЫ НЕ РАССКАЖЕМ, КАК ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОН УЖЕ ЗАВТРА, НО ДАДИМ НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ, ЧТОБЫ ВЫ НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ.
С ув. И любовью Котец Николай.

Будь счастлив & Будь богат.

#TIDay #Kiev #BitClub #BeHappy24 #Bitcoin
Друзья всем привет!!! Мы покажем вам, как сегодня мир криптовалюты, изменил, и меняет жизни людей Кто еще не разобрался, самое время это сделать на нашем бизнес форуме «Time Invest Day» (TIDay) На сегодняшний день, криптовалюта и технологии Blockchain уже есть, и активно принимают участие в нашей жизни, чтобы понять ка это работает, мы покажем рабочие инструменты и наглядные примеры, только факты никакой воды. При регистрации, промо код (Gold_Team) дает скидку 20% Принять участие: Подробнее: http://timeinvest.top/ Купить билеты: http://bit.ly/time-invest По всем вопросам звоните: + 38-093-568-84-80 МЫ НЕ РАССКАЖЕМ, КАК ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОН УЖЕ ЗАВТРА, НО ДАДИМ НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ, ЧТОБЫ ВЫ НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ. С ув. И любовью Котец Николай. Будь счастлив & Будь богат. #TIDay  #Kiev  #BitClub  #BeHappy24  #Bitcoin 
Друзья всем привет!!! Мы покажем вам, как сегодня мир криптовалюты, изменил, и меняет жизни людей
Кто еще не разобрался, самое время это сделать на нашем бизнес форуме «Time Invest Day» (TIDay)

На сегодняшний день, криптовалюта и технологии Blockchain уже есть, и активно принимают участие в нашей жизни, чтобы понять ка это работает, мы покажем рабочие инструменты и наглядные примеры, только факты никакой воды.

При регистрации, промо код (Gold_Team) дает скидку 20%

Принять участие:
Подробнее: http://timeinvest.top/
Купить билеты: http://bit.ly/time-invest
По всем вопросам звоните: + 38-093-568-84-80

МЫ НЕ РАССКАЖЕМ, КАК ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОН УЖЕ ЗАВТРА, НО ДАДИМ НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ, ЧТОБЫ ВЫ НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ.
С ув. И любовью Ярослав Сухарев.

Будь счастлив & Будь богат.

#TIDay #kiev #bitcoin #bitclubnetwork #behappy24
Друзья всем привет!!! Мы покажем вам, как сегодня мир криптовалюты, изменил, и меняет жизни людей Кто еще не разобрался, самое время это сделать на нашем бизнес форуме «Time Invest Day» (TIDay) На сегодняшний день, криптовалюта и технологии Blockchain уже есть, и активно принимают участие в нашей жизни, чтобы понять ка это работает, мы покажем рабочие инструменты и наглядные примеры, только факты никакой воды. При регистрации, промо код (Gold_Team) дает скидку 20% Принять участие: Подробнее: http://timeinvest.top/ Купить билеты: http://bit.ly/time-invest По всем вопросам звоните: + 38-093-568-84-80 МЫ НЕ РАССКАЖЕМ, КАК ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОН УЖЕ ЗАВТРА, НО ДАДИМ НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ, ЧТОБЫ ВЫ НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ. С ув. И любовью Ярослав Сухарев. Будь счастлив & Будь богат. #TIDay  #kiev  #bitcoin  #bitclubnetwork  #behappy24 
Con questa pioggia due barchette ci stanno bene...buon pranzo 😋
#lunch#cook#food#foodaddict #socialfood #yahoofood #homemade#vegetarian #vegetable#eating#iloveeating #cookit#cooking #yumyum#gnam#tiday#buonpranzo#bonappetit#atavola#christmastime
We all agree that’s not worth it! But Christians do it everyday and call it being blessed!The Kingdom of God is not & never will be a priority= the right to precede others in order, rank. Better examine yourself before it’s to late!#godfirst#priority#priorities#seekfirst#heaven#eternal#life#choose#heaven#hell#lost#gain#tiday#salvation#forgiveness #changeyourlife#
#joicokpak#hairstyle#magic#tiday#mypresent#premiumcategory#besthaircosmetics @joico_hungary 
Köszönöm joico hungary ezt a csodaszert! Imádom!
In previsione di Natale,teniamoci leggeri 😂...mi sono ritagliata questa mezza giornata con la mia amichetta @apa61 💕
#lunch#mc#food#foodporn#foodaddict#instafood#instagood#eating#chiacchieretraamiche#lovely#yummy#gnammy#feedfeed#morn#tiday#oggicosi#friends #buonpranzo#buonappetito
Ты не зарабатываешь много денег? И это для тебя не Важно? 
Откуда я это знаю! Ты занят чем то другим? 
Ну что же, продолжай дальше думать о деньгах. 
Это тоже не плохой результат. 
Либо обрати внимание на возможность посетить мероприятие #TIDay и узнать как не имея специальных знаний изменить свою жизнь!!! Кто хочет попасть на Форум 16.12 со скидкой 20% при регистрации указывайте промокод (gold_team)

Регистрация и подробности на сайте: http://timeinvest.top
Ты не зарабатываешь много денег? И это для тебя не Важно? Откуда я это знаю! Ты занят чем то другим? Ну что же, продолжай дальше думать о деньгах. Это тоже не плохой результат. Либо обрати внимание на возможность посетить мероприятие #TIDay  и узнать как не имея специальных знаний изменить свою жизнь!!! Кто хочет попасть на Форум 16.12 со скидкой 20% при регистрации указывайте промокод (gold_team) Регистрация и подробности на сайте: http://timeinvest.top
ŤĤĔ ŴŐÚŃĎ ĨŚ ŤĤĔ РĹÁČĔ ŴĤĔŔĔ ŤĤĔ ĹĨĞĤŤ ĔŃŤĔŔŚ ŶŐÚ #rumi
#tiday#fashionlovers#modeblog#blogger 
#opus#zara#imageaysha#hallhuber#vagabondshoes#black#grey#details#loveit
#hijab#hijabmode#black#nice#goodday
#goodnigh#heidelberg#stuttgart#bremen
#karlsruhe#bochum#frankfurt#
HBD TO ME 19💋! #sarocha #tiday
Don't worry be happy 💃😂👣
#tiday
Don't worry be happy 💃😂👣 #tiday 
Así comienza todo de trozos como esto recorto para hacer otras obras. #hoy #tiday #picoftheday #art #arte #color #colorful #handmade #handpainted #artist #luisamelean #maracaibo #caracas #miami #houston #barcelona
Así comienza todo de trozos como esto recorto para hacer otras obras. #hoy #tiday #picoftheday #art #arte #color #colorful #handmade #handpainted #artist #luisamelean #maracaibo #caracas #miami #houston #barcelona
So i had to take the coal off the fire today as i have a baby that eats it (or trys), Glossed my boys bedroom (house stinks) ...but we r Tidy ✔.. and I'm off to bed xxx

#home #interior #decor #grey #improvements #love #design #ideas #christmas #clean #tiday
Presa di sorpresa 😅😘 #me #surprise #sorpresa #villadelconte #tiday #oggi #delicatezzeacolori #
#derezdeshon 
#tiday @ 2
#hardaway #videoshoot
🌊🌊🌊
#trapcheck 
#besafe
S E À F O R D. today, hanging with my bestie 🌟@nanny_alice_smile #photocredit 📸 😝
S E À F O R D. today, hanging with my bestie 🌟@nanny_alice_smile #photocredit  📸 😝
Je krásnej❤️To bude asi tím, ze jsem ho nedělala já, ale nechala jsem to na zkušenějších😃Tleskám všem ženám, které se do toho pustí a fakt jim to jde!👏Tenhle mi vyrobili v zahradnictví Trees a moc jim za něj děkuji!👍#trees#nohomemade#christmas#advent#thanks#tiday#nature
Je krásnej❤️To bude asi tím, ze jsem ho nedělala já, ale nechala jsem to na zkušenějších😃Tleskám všem ženám, které se do toho pustí a fakt jim to jde!👏Tenhle mi vyrobili v zahradnictví Trees a moc jim za něj děkuji!👍#trees #nohomemade #christmas #advent #thanks #tiday #nature 
Runnnnnn🏃10km💪deniz havasını alarak kosmakta ayrı bir keyif elbette😉😎
➕
➕
➕
➕
➕
➕#sporttime#sun#life#smile#cool #beautiful#nature#instagramers#fun #nikerunning#instagood#runners#style #happy#tiday#photo#goodmorning#run
Я решила, что в мире совсем не осталось волшебства. И вдруг... пошёл #снег ❄️❄️❄️🌃🌨
#наработе #погодкасупер #weather #tiday #sundaymood #mycity
Putting in #work but #still #chillin with #style on that #incubus stuff #tiday #areyouin #gotta put in the work #behindthescenes to make it to the next #level baby
Моя пумпушка и бомбочка🔞. В разных пропорциях изменяемся: кошка толстеет, как на дрожжах, а я худею🙄. Так себе расклад если честно😓. #vsco#russia#kovrov#tiday#gk33
Моя пумпушка и бомбочка🔞. В разных пропорциях изменяемся: кошка толстеет, как на дрожжах, а я худею🙄. Так себе расклад если честно😓. #vsco #russia #kovrov #tiday #gk33 
까딱
까딱
Had to get myself together you know #TIDAY is less than 24hours away🤪 #itsalmostmybirthdayBITCH
#tiday is #worldaidsday #keepthepromise Get tested! #worthit just be #cause
Quedan ya muy pocas horas 🕗⚡ Visítanos antes que acabe la oportunidad de comprar tu vestido de ensueño con el 50% DE DESCUENTO. Ven pronto que ésta promoción termina hoy. #ivanasnicaragua #ivanasboutique #women #nightdress #glamdress #onsale #ends #tiday #so #hurry #visitus #vestidos #vestidosnovia #vestidodenoche #rebajas #promocion #hoy #acaba #visitanos #pronto
@lucy_sherap CHECK OUT A SNEAK PEAK OF LUCY CRAZY PERFORMANCE.. Full performance on youtube.. #newartist #talent #performance #hiphop #rap #music #booking #artist #detroit #staytune #Lucysherap #mixtape #itunes #datpiff #livemusic #soundcloud #newyork #cali #miami #atl #jayz #tiday 
@tee_grizzley @sadababy @neishaneshae @sino313 @streetpacino @fmb_dz @tunsichino @jeezy @2chainsssss @jadakisselite @myfabolouslife @50cent @kevinlileskwl @jazzepha @therealswizzz @stretchmoneydet @cranenovacane @flossalot
@lucy_sherap CHECK OUT A SNEAK PEAK OF LUCY CRAZY PERFORMANCE.. Full performance on youtube.. #newartist  #talent  #performance  #hiphop  #rap  #music  #booking  #artist  #detroit  #staytune  #Lucysherap  #mixtape  #itunes  #datpiff  #livemusic  #soundcloud  #newyork  #cali  #miami  #atl  #jayz  #tiday  @tee_grizzley @sadababy @neishaneshae @sino313 @streetpacino @fmb_dz @tunsichino @jeezy @2chainsssss @jadakisselite @myfabolouslife @50cent @kevinlileskwl @jazzepha @therealswizzz @stretchmoneydet @cranenovacane @flossalot
@lucy_sherap CHECK OUT A SNEAK PEAK OF LUCY CRAZY PERFORMANCE.. Full performance on youtube.. #newartist #talent #performance #hiphop #rap #music #booking #artist #detroit #staytune #Lucysherap #mixtape #itunes #datpiff #livemusic #soundcloud #newyork #cali #miami #atl #jayz #tiday 
@tee_grizzley @sadababy @neishaneshae @sino313 @streetpacino @fmb_dz @tunsichino @jeezy @2chainsssss @jadakisselite @myfabolouslife @50cent @kevinlileskwl @jazzepha @therealswizzz @stretchmoneydet @cranenovacane @flossalot
@lucy_sherap CHECK OUT A SNEAK PEAK OF LUCY CRAZY PERFORMANCE.. Full performance on youtube.. #newartist  #talent  #performance  #hiphop  #rap  #music  #booking  #artist  #detroit  #staytune  #Lucysherap  #mixtape  #itunes  #datpiff  #livemusic  #soundcloud  #newyork  #cali  #miami  #atl  #jayz  #tiday  @tee_grizzley @sadababy @neishaneshae @sino313 @streetpacino @fmb_dz @tunsichino @jeezy @2chainsssss @jadakisselite @myfabolouslife @50cent @kevinlileskwl @jazzepha @therealswizzz @stretchmoneydet @cranenovacane @flossalot
@lucy_sherap CHECK OUT A SNEAK PEAK OF LUCY CRAZY PERFORMANCE.. Full performance on youtube.. #newartist #talent #performance #hiphop #rap #music #booking #artist #detroit #staytune #Lucysherap #mixtape #itunes #datpiff #livemusic #soundcloud #newyork #cali #miami #atl #jayz #tiday 
@tee_grizzley @sadababy @neishaneshae @sino313 @streetpacino @fmb_dz @tunsichino @jeezy @2chainsssss @jadakisselite @myfabolouslife @50cent @kevinlileskwl @jazzepha @therealswizzz @stretchmoneydet @cranenovacane @flossalot
@lucy_sherap CHECK OUT A SNEAK PEAK OF LUCY CRAZY PERFORMANCE.. Full performance on youtube.. #newartist  #talent  #performance  #hiphop  #rap  #music  #booking  #artist  #detroit  #staytune  #Lucysherap  #mixtape  #itunes  #datpiff  #livemusic  #soundcloud  #newyork  #cali  #miami  #atl  #jayz  #tiday  @tee_grizzley @sadababy @neishaneshae @sino313 @streetpacino @fmb_dz @tunsichino @jeezy @2chainsssss @jadakisselite @myfabolouslife @50cent @kevinlileskwl @jazzepha @therealswizzz @stretchmoneydet @cranenovacane @flossalot
#BTS of the new video #365 by @officialtimned feat. @chigomoses off of the T!M NED the EP project!!! Shot & directed by @anchorlifefilms713. The single is available on #iTunes #Spotify #pandora #tiday #youtube #iheartRadio and many more places. #loudmuzik #liveouturdreams
#BTS of the new video #365 by @officialtimned feat. @chigomoses off of the T!M NED the EP project!!! Shot & directed by @anchorlifefilms713. The single is available on #iTunes #Spotify #pandora #tiday #youtube #iheartRadio and many more places. #loudmuzik #liveouturdreams MASTER BARBER @jballers_barbershop on set taking care of T!M NED
The City of London was put lockdown as police carried out a controlled following a security alert at the Gherkin.
City workers were told to stay indoors due to reports of a suspicious vehicle in the finance hub.
The driver of the car was arrested over possession of false documents, police said.
Images taken from inside neighbouring office blocks showed a police robot next to a silver car.
#news#tiday#london#maness#thismorning#tuesday#28#420#ammi#loid#cro#skunk
The City of London was put lockdown as police carried out a controlled following a security alert at the Gherkin. City workers were told to stay indoors due to reports of a suspicious vehicle in the finance hub. The driver of the car was arrested over possession of false documents, police said. Images taken from inside neighbouring office blocks showed a police robot next to a silver car. #news #tiday #london #maness #thismorning #tuesday #28 #420 #ammi #loid #cro #skunk 
coraz zimniej 🐻🙆🏽‍♂️❄️
miłego dnia!
#me#men#style#mirror#selfie#tiday#photoshoot#egoistin#armani#polishboy
#Repost @officialloud (@get_repost)
・・・
#BTS of the new video #365 by @officialtimned feat. @chigomoses off of the T!M NED the EP project!!! Shot & directed by @anchorlifefilms713. The single is available on #iTunes #Spotify #pandora #tiday #youtube #iheartRadio and many more places. #loudmuzik #liveouturdreams
Dzień dobry dzień dobry😘 
Obudziłyście się w ten poniedziałek? Ja już pełną parą w pracy ale zaraz myślę nad jakimś treningiem trzeba energetycznie zacząć tydzień💪💪 #morning #monday #polishgirl #polskadziewczyna #tiday #me #smile #hair
Yeah buddy, set 3 of the day! If you don't grind you don't climb! ⚓⚓⚓
#Repost @derrickmc (@get_repost)
・・・
#BTS of the new video #365 by @officialtimned feat. @chigomoses off of the T!M NED the EP project!!! Shot & directed by @anchorlifefilms713. The single is available on #iTunes #Spotify #pandora #tiday #youtube #iheartRadio and many more places. #loudmuzik #liveouturdreams
#BTS of the new video #365 by @officialtimned feat. @chigomoses off of the T!M NED the EP project!!! Shot & directed by @anchorlifefilms713. The single is available on #iTunes #Spotify #pandora #tiday #youtube #iheartRadio and many more places. #loudmuzik #liveouturdreams
#BTS of the new video #365 by @officialtimned feat. @chigomoses off of the T!M NED the EP project!!! Shot & directed by @anchorlifefilms713. The single is available on #iTunes #Spotify #pandora #tiday #youtube #iheartRadio and many more places. #loudmuzik #liveouturdreams
#BTS of the new video #365 by @officialtimned feat. @chigomoses off of the T!M NED the EP project!!! Shot & directed by @anchorlifefilms713. The single is available on #iTunes #Spotify #pandora #tiday #youtube #iheartRadio and many more places. #loudmuzik #liveouturdreams
#BTS of the new video #365 by @officialtimned feat. @chigomoses off of the T!M NED the EP project!!! Shot & directed by @anchorlifefilms713. The single is available on #iTunes #Spotify #pandora #tiday #youtube #iheartRadio and many more places. #loudmuzik #liveouturdreams
#BTS of the new video #365 by @officialtimned feat. @chigomoses off of the T!M NED the EP project!!! Shot & directed by @anchorlifefilms713. The single is available on #iTunes #Spotify #pandora #tiday #youtube #iheartRadio and many more places. #loudmuzik #liveouturdreams
#BTS of the new video #365 by @officialtimned feat. @chigomoses off of the T!M NED the EP project!!! Shot & directed by @anchorlifefilms713. The single is available on #iTunes #Spotify #pandora #tiday #youtube #iheartRadio and many more places. #loudmuzik #liveouturdreams
#BTS of the new video #365 by @officialtimned feat. @chigomoses off of the T!M NED the EP project!!! Shot & directed by @anchorlifefilms713. The single is available on #iTunes #Spotify #pandora #tiday #youtube #iheartRadio and many more places. #loudmuzik #liveouturdreams
#BTS of the new video #365 by @officialtimned feat. @chigomoses off of the T!M NED the EP project!!! Shot & directed by @anchorlifefilms713. The single is available on #iTunes #Spotify #pandora #tiday #youtube #iheartRadio and many more places. #loudmuzik #liveouturdreams