an online Instagram web viewer
  • afisoon
    Afsoon
    @afisoon

Images by afisoon

من هر جا بمانم مثل اب راکد میگندم
باید مسافربود وهمیشه درراه بود 
هیچ شهری اخرین شهر نیست وهیچ چشمه ای اخرین چشمه نیست 
من مرد راه وسفرم ولگرد وکوله بار بردوش

ابن مشغله - نادر ابراهیمی
من هر جا بمانم مثل اب راکد میگندم باید مسافربود وهمیشه درراه بود هیچ شهری اخرین شهر نیست وهیچ چشمه ای اخرین چشمه نیست من مرد راه وسفرم ولگرد وکوله بار بردوش ابن مشغله - نادر ابراهیمی
My thoughts and love to the people who lost their loved ones in Kermanshah. Thousands of people spent these nights in makeshift tents or out in the cold after a powerful earthquake near the Iran-Iraq border that killed more than 437 people.
😢
My thoughts and love to the people who lost their loved ones in Kermanshah. Thousands of people spent these nights in makeshift tents or out in the cold after a powerful earthquake near the Iran-Iraq border that killed more than 437 people. 😢
Keep smiling
Keep smiling
One thing we learn as a scientist is adopting to new jobs, cities, countries and making good friends. But it doesn't mean it gets easier every time you have to be apart from the people you made a real connection with.
When a beloved friend is far way, It is a hard  situation to accept. With one of your best friends gone you'll definately feel down and incomplete, nothing can replace that hole. Something funny or stupid happens and you always instinctively look for them in the room want to give them that look.
You often remember your own inside jokes and laugh to yourself.
You’ll miss them more than you thought you could miss someone, the " hurts-your-stomach-to-think-about-it " type of missing. You’ll hurt more than any breakup would hurt you.
But, when we start to connect to ourselves and see the truth of who we are, it becomes harder and harder to turn our backs on ourselves. we strengthen our relationship with ourselves so that we become more resilient in the face of sadness and stresses that are part of the life journey. 
When we take action from our inner wisdom, we begin to take better care of our emotional and physical needs and our loved ones.
Become stronger.
The only thing you can do is have some respect and gratitude for something that is missing, and never Forget but Move on.

Always imagine that person is by yourside. 
Never Forget but move on.
One thing we learn as a scientist is adopting to new jobs, cities, countries and making good friends. But it doesn't mean it gets easier every time you have to be apart from the people you made a real connection with. When a beloved friend is far way, It is a hard situation to accept. With one of your best friends gone you'll definately feel down and incomplete, nothing can replace that hole. Something funny or stupid happens and you always instinctively look for them in the room want to give them that look. You often remember your own inside jokes and laugh to yourself. You’ll miss them more than you thought you could miss someone, the " hurts-your-stomach-to-think-about-it " type of missing. You’ll hurt more than any breakup would hurt you. But, when we start to connect to ourselves and see the truth of who we are, it becomes harder and harder to turn our backs on ourselves. we strengthen our relationship with ourselves so that we become more resilient in the face of sadness and stresses that are part of the life journey. When we take action from our inner wisdom, we begin to take better care of our emotional and physical needs and our loved ones. Become stronger. The only thing you can do is have some respect and gratitude for something that is missing, and never Forget but Move on. Always imagine that person is by yourside. Never Forget but move on.
Dead ! 💀 great Training #nofilter #steps
Happy Birthday my beautiful Mel Mel xxx تولدت مبارك دوست خوشگلم.عشقاي قبل از تو سوتفاهم بود !
Happy Birthday my beautiful Mel Mel xxx تولدت مبارك دوست خوشگلم.عشقاي قبل از تو سوتفاهم بود !
Best therapy Ever. ❤️❤️❤️
Best therapy Ever. ❤️❤️❤️
رفته بودم سر حوض
تا ببینم شاید عکس تنهایی خود را در آب
آب درحوض نبود
ماهیان می گفتند
هیچ تقصیر درختان نیست
ظهر دم کرده تابستان بود
پسر روشن آب لب پاشویه نشست
و عقاب خورشید آمد او را به هوا برد که برد
به درک راه نبردیم به کسیژن آب
برق از پولک ما رفت که رفت
ولی آن نور درشت
عکس آن میخک قرمز در آب
که اگر باد می آمد دل او پشت چین های تغافل می زد
چشم ما بود
روزنی بود به اقرار بهشت
تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی همت کن
و بگو ماهی ها حوضشان بی آب است
باد می رفت به سر وقت چنار
من به سر وقت خدا می رفتم
رفته بودم سر حوض تا ببینم شاید عکس تنهایی خود را در آب آب درحوض نبود ماهیان می گفتند هیچ تقصیر درختان نیست ظهر دم کرده تابستان بود پسر روشن آب لب پاشویه نشست و عقاب خورشید آمد او را به هوا برد که برد به درک راه نبردیم به کسیژن آب برق از پولک ما رفت که رفت ولی آن نور درشت عکس آن میخک قرمز در آب که اگر باد می آمد دل او پشت چین های تغافل می زد چشم ما بود روزنی بود به اقرار بهشت تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی همت کن و بگو ماهی ها حوضشان بی آب است باد می رفت به سر وقت چنار من به سر وقت خدا می رفتم
نميدونم ما هم دوره نوجواني اين قدر ابله و كودن بوديم ؟باز أينا بر گششتن، از الكي شلوغ كردن دانشگاه بگير تا مست كردن و داد و قال كردن تو خيابون و زنگ در خونه مارو زدن و فرار كردن و حتي جيش كردن جلو در خونه ما ، همه كار ميكنن الا درس خوندن. وإلا ما اينجوري نبوديم. حداقل بيوشيمي ،فيزيك ، رياضي ، فيزيولوژي انواع و أقسام موجودات زميني جزو واحدهاي اختصاصيمون بود. هر روز كلاس داشتيم نه سه ساعت در هفته. داغ دلم تازه شد، ياد سال اول افتادم وقتي يكي از أساتيد برا تغيير يكي از واحد ها ي بچه هاي زيست به كمك نياز داشت، يادم مياد اساتيد تحصيل كرده اكسفورد خيلي خوششون نيومد وقتي گفتم به نظرم اختلاف علمي بچه هاي ليسانس با دكترا مخصوصا دانشجوهاي خارجي از زمينه تا اسمون و اين چيزايي كه أينا سر كلاس ياد ميگيرن ما تو ايران تو دوره راهنمايي ميخونديم. انچنان نگاهي كردن كه يعني تو ديگه چه رويي داري ! يه مثال انتگرالي زدم و چنتا فرمول شيمي كه تو دوره راهنمايي ميخونديم تند تند حل ميكرديم با گچ پاي تخته. يكيشون اعتراف كرد هنوز از ماشين حساب استفاده ميكنه وقتي ميخواد غلطت داروهايي كه به سلولاش ميزنه رو حساب كنه. اين شد كه چند تا واحد جديد اضافه كردن ، كلاسا حالا شده پنج ساعت در هفته ( خسته نشن طفليا) . هنوز هم به پا مايي كه كتاب سل البرتز رو از بر بوديم نميرسن. بعد ميگن چرا اين خارجيا ميان اينجا شغل و موقعيت دكترا رو از ما ميگيرن! 
پينوشت: راستش هنوز يكم خوشحال ميشم وقتي سعي ميكنن تبليغ انجمن دانشجوييشون رو بدن دستم، و شيرين زبوني كنن، با يه لبخندي ميگم پسرم بس كن من يازده سال از تو بزرگترم.موهاي سفيدم رو ببين.
نميدونم ما هم دوره نوجواني اين قدر ابله و كودن بوديم ؟باز أينا بر گششتن، از الكي شلوغ كردن دانشگاه بگير تا مست كردن و داد و قال كردن تو خيابون و زنگ در خونه مارو زدن و فرار كردن و حتي جيش كردن جلو در خونه ما ، همه كار ميكنن الا درس خوندن. وإلا ما اينجوري نبوديم. حداقل بيوشيمي ،فيزيك ، رياضي ، فيزيولوژي انواع و أقسام موجودات زميني جزو واحدهاي اختصاصيمون بود. هر روز كلاس داشتيم نه سه ساعت در هفته. داغ دلم تازه شد، ياد سال اول افتادم وقتي يكي از أساتيد برا تغيير يكي از واحد ها ي بچه هاي زيست به كمك نياز داشت، يادم مياد اساتيد تحصيل كرده اكسفورد خيلي خوششون نيومد وقتي گفتم به نظرم اختلاف علمي بچه هاي ليسانس با دكترا مخصوصا دانشجوهاي خارجي از زمينه تا اسمون و اين چيزايي كه أينا سر كلاس ياد ميگيرن ما تو ايران تو دوره راهنمايي ميخونديم. انچنان نگاهي كردن كه يعني تو ديگه چه رويي داري ! يه مثال انتگرالي زدم و چنتا فرمول شيمي كه تو دوره راهنمايي ميخونديم تند تند حل ميكرديم با گچ پاي تخته. يكيشون اعتراف كرد هنوز از ماشين حساب استفاده ميكنه وقتي ميخواد غلطت داروهايي كه به سلولاش ميزنه رو حساب كنه. اين شد كه چند تا واحد جديد اضافه كردن ، كلاسا حالا شده پنج ساعت در هفته ( خسته نشن طفليا) . هنوز هم به پا مايي كه كتاب سل البرتز رو از بر بوديم نميرسن. بعد ميگن چرا اين خارجيا ميان اينجا شغل و موقعيت دكترا رو از ما ميگيرن! پينوشت: راستش هنوز يكم خوشحال ميشم وقتي سعي ميكنن تبليغ انجمن دانشجوييشون رو بدن دستم، و شيرين زبوني كنن، با يه لبخندي ميگم پسرم بس كن من يازده سال از تو بزرگترم.موهاي سفيدم رو ببين.
فكر ميكردم دلم تنگ نشه. فكر ميكردم از ذوق و خوشي خواهم مرد وقتي قرار باشه ديگه اين ساختمون رو نبينم. ديروز عصر شايد برأي اخرين بار دوباره برگشتم ازمايشگاه. اينبار برأي خالي كردن ميزم. يه شنبه بود و خالي. رو صندليم نشستم، كامپوتر رو روشن كردم، جايي كه بيشتر از نصف اين سه سال توش سپري شد. همه چي مثل قبل بود.كاغذا و مقاله ها و دفترام كه با يه نظم شلخته وار مخصوص خودم رو ميز چيده شده بود. شروع كردم تميز كردن. از دست خط سال اول خودم خنده ام گرفت ، دلم گرفت از كارتا و پيغامهاييً كه بچه ها رو ميزم ميزاشتن و خوشحال شدم كه هنوز نگهشون داشتم. نصف مقاله ها رو ريختم دور ،نصفشو بار كردم تو كيفم. سه تا عروسك، دو تا هارد، دوازده تا كارت و كلي مقاله . ميز خالي شد. اينقدر نا اشنا بود و اشنا كه اشكم در اومد. شده بود مثل اولين باري كه رو اين صندلي نشستم. اماده اس برأي دانشجوي بعدي كه از هفته ديگه سه سال از بهترين سالهاي عمرشو پشت اين ميز خواهد گذروند. شايد مثل من خوش شانس باشه و دورش پر بشه از دوستاي خوب. خواستم براش يه پيغام مخفي كنم زير ميز: مواظب باش. ادمهايي بد با بزرگتريننن لبخند و گرمتريننن بغل ميان به استقبالت. بيخيال شدم، رَآه هر كس با نَفَر بعد فرق داره.
فكر ميكردم دلم تنگ نشه. فكر ميكردم از ذوق و خوشي خواهم مرد وقتي قرار باشه ديگه اين ساختمون رو نبينم. ديروز عصر شايد برأي اخرين بار دوباره برگشتم ازمايشگاه. اينبار برأي خالي كردن ميزم. يه شنبه بود و خالي. رو صندليم نشستم، كامپوتر رو روشن كردم، جايي كه بيشتر از نصف اين سه سال توش سپري شد. همه چي مثل قبل بود.كاغذا و مقاله ها و دفترام كه با يه نظم شلخته وار مخصوص خودم رو ميز چيده شده بود. شروع كردم تميز كردن. از دست خط سال اول خودم خنده ام گرفت ، دلم گرفت از كارتا و پيغامهاييً كه بچه ها رو ميزم ميزاشتن و خوشحال شدم كه هنوز نگهشون داشتم. نصف مقاله ها رو ريختم دور ،نصفشو بار كردم تو كيفم. سه تا عروسك، دو تا هارد، دوازده تا كارت و كلي مقاله . ميز خالي شد. اينقدر نا اشنا بود و اشنا كه اشكم در اومد. شده بود مثل اولين باري كه رو اين صندلي نشستم. اماده اس برأي دانشجوي بعدي كه از هفته ديگه سه سال از بهترين سالهاي عمرشو پشت اين ميز خواهد گذروند. شايد مثل من خوش شانس باشه و دورش پر بشه از دوستاي خوب. خواستم براش يه پيغام مخفي كنم زير ميز: مواظب باش. ادمهايي بد با بزرگتريننن لبخند و گرمتريننن بغل ميان به استقبالت. بيخيال شدم، رَآه هر كس با نَفَر بعد فرق داره.
With my soul Tribe! I have my people no matter where we are. I love my people❤️❤️. #peaceful #meditation
With my soul Tribe! I have my people no matter where we are. I love my people❤️❤️. #peaceful  #meditation 
Double rainbow 🌈
Double rainbow 🌈
Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word... all of which have the potential to turn a life around.
"Leo Buscaglia "
We grew up learning not to talk about topics like depression and suicide, as if not discussing these things make them disappear. Today I noticed there is a day to talk about this issue, that's today. 
World Suicide Prevention Day is all about taking a minute to change a life by having a conversation with someone that may be struggling with their mental health. 
#suicideawareness 
#worldsuicidepreventionday 
#projectsemicolon
#love 
#happiness
#takecareofyourself
Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word... all of which have the potential to turn a life around. "Leo Buscaglia " We grew up learning not to talk about topics like depression and suicide, as if not discussing these things make them disappear. Today I noticed there is a day to talk about this issue, that's today. World Suicide Prevention Day is all about taking a minute to change a life by having a conversation with someone that may be struggling with their mental health. #suicideawareness  #worldsuicidepreventionday  #projectsemicolon  #love  #happiness  #takecareofyourself 
@omid_azadi_ tavalodet mobarak dadashe golam ❤️❤️❤️😘😘😘😢 doos dashtam pishet budam 😘😔 labet hamishe khandun bashe (koli gashtam axi peida konam ke toosh labkhand bezanj
@omid_azadi_ tavalodet mobarak dadashe golam ❤️❤️❤️😘😘😘😢 doos dashtam pishet budam 😘😔 labet hamishe khandun bashe (koli gashtam axi peida konam ke toosh labkhand bezanj
You never meet people by accident. There is always a reason for that. Some are there to teach you, some to test you, the best ones are the ones who make you a better person. Just accept that Some will come and quickly go, but some will stay forever.
They will all leave footprints on your heart 
On your soul
On your mind #sunrise
You never meet people by accident. There is always a reason for that. Some are there to teach you, some to test you, the best ones are the ones who make you a better person. Just accept that Some will come and quickly go, but some will stay forever. They will all leave footprints on your heart On your soul On your mind #sunrise 
مادرم در خواب است
و منوچهر و پروانه و شاید همه ی مردم شهر.
شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سر ثانیه ها می گذرد
و نسیمی خنک
از حاشیه ی سبز پتو خواب مرا می روبد.
بوی هجرت می آید:
بالش من پر آواز پر چلچله هاست.
صبح خواهد شد
وبه اين كاسه ي آب
آسمان هجرت خواهد كرد.
بايد امشب بروم.
من كه از باز ترين پنجره با مردم اين ناحيه صحبت كردم
حرفي از جنس زمان نشنيدم.
هيچ چشمي،عاشقانه به زمين خيره نبود.
كسي از ديدن يك باغچه مجذوب نشد.
هيچكس زاغچه اي را سر يك مزرعه جدي نگرفت.
من به اندازه ي يك ابر دلم مي گيرد
وقتي از پنجره ميبينم حوري
-دختر بالغ همسايه
پاي كمياب ترين نارون  روي زمين
فقه مي خواند
چيزهايي هم هست،لحظه هايي پر اوج
(مثلا شاعره اي را ديدم
آنچنان محو تماشاي فضا بود كه در چشمانش
آسمان تخم گذاشت.
وشبي از شبها
مردي از من پرسيد
تا طلوع انگور،چند ساعت راه است؟)
بايد امشب بروم
بايد امشب چمداني را
كه به اندازه ي پيراهن تنهايي من جادارد،بردارم
وبه سمتي بروم
كه درختان حماسي پيداست،
رو به آن وسعت بي واژه كه همواره مرا مي خواند.
يك نفر باز صدا زد :سهراب!
كفشهايم كـو؟ ]
مادرم در خواب است و منوچهر و پروانه و شاید همه ی مردم شهر. شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سر ثانیه ها می گذرد و نسیمی خنک از حاشیه ی سبز پتو خواب مرا می روبد. بوی هجرت می آید: بالش من پر آواز پر چلچله هاست. صبح خواهد شد وبه اين كاسه ي آب آسمان هجرت خواهد كرد. بايد امشب بروم. من كه از باز ترين پنجره با مردم اين ناحيه صحبت كردم حرفي از جنس زمان نشنيدم. هيچ چشمي،عاشقانه به زمين خيره نبود. كسي از ديدن يك باغچه مجذوب نشد. هيچكس زاغچه اي را سر يك مزرعه جدي نگرفت. من به اندازه ي يك ابر دلم مي گيرد وقتي از پنجره ميبينم حوري -دختر بالغ همسايه پاي كمياب ترين نارون روي زمين فقه مي خواند چيزهايي هم هست،لحظه هايي پر اوج (مثلا شاعره اي را ديدم آنچنان محو تماشاي فضا بود كه در چشمانش آسمان تخم گذاشت. وشبي از شبها مردي از من پرسيد تا طلوع انگور،چند ساعت راه است؟) بايد امشب بروم بايد امشب چمداني را كه به اندازه ي پيراهن تنهايي من جادارد،بردارم وبه سمتي بروم كه درختان حماسي پيداست، رو به آن وسعت بي واژه كه همواره مرا مي خواند. يك نفر باز صدا زد :سهراب! كفشهايم كـو؟ ]